موضوع فعالیت شرکت لیزینگ

ثبت شرکت - 2 سال پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

موضوع فعالیت شرکت لیزینگ

...
mahdi
17 دی 1399

موضوع فعالیت شرکت‌های لیزینگ در چه زمینه‌هایی است ؟

...
فرشته گوهری
17 دی 1399

موضوع فعاليت شرکت لیزینگ عبارت است از تأمين مالي مشتري از طريق تهيه کالا اعم از منقول و غيرمنقول توسط شرکت و واگذاري آن به مشتري صرفًا در قالب يکي از قراردادهاي اجاره به شرط تمليک و فروش اقساطي بنابراین شرکت مجاز به انجام اجاره کالا اعم از منقول و غيرمنقول به مشتري بدون شرط انتقال
مالکيت به او نمي باشد.
شرکت مي تواند در راستاي موضوع فعاليت خود به انجام امور ذيل بپردازد:
۱- خريد و فروش انواع اوراق مالي اسلامي در چارچوب قوانين و مقررات؛
۲- دريافت نمايندگي و عامليت منابع مالي از اشخاص (به جزء بانکها و مؤسسات اعتباري)، به منظور اعطاي تسهيلات در قالب يکي از قراردادهاي اجاره به شرط تمليک و فروش اقساطي
۳- مشارکت سنديکايي با ساير اشخاص (به جزء بانک ها و مؤسسات اعتباري)، به منظور اعطاي تسهيلات در قالب يکي از قراردادهاي اجاره به شرط تمليک و فروش اقساطي
۴- دريافت تسهيلات از مؤسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات ذيربط؛