شخصیت حقوقی

ثبت شرکت - 2 سال پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

شخصیت حقوقی

...
علیرضا
18 بهمن 1399

آیا مفاهیمی مثل بنگاه، دفتر و مغازه دارای شخصیت حقوقی هستند؟ از نظر حقوقی چه معنایی دارند؟

...
فرشته گوهری
19 بهمن 1399

طبق قانون اشخاص از دو حالت خارج نیستند یا شخص حقیقی هستند و یا شخص حقوقی اما در عرف تجاری یک شخص سومی هم وجود دارد به عنوان شخص صنفی مثل مغازه اما اگر این مغازه در قالب یک شرکت ثبت شده قرار نگیرد طبق قانون به عنوان یک شخص حقیقی شناخته می‌شود.