قانون اشتغال مناطق آزاد

مصوب سال ۱۳۷۳ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون مبارزه با پولشویی

مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

مصوب ۱۳۶۴ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون راجع به ثبت شرکت‌ها

مصوب سال ۱۳۱۰ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

مصوب سال ۱۳۱۸ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون اجرای احکام مدنی

مصوب سال ۱۳۵۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون مسئولیت مدنی

مصوب سال ۱۳۳۹ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون روابط موجر و مستأجر 56

مصوب سال ۱۳۵۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون روابط موجر و مستأجر 62

مصوب سال ۱۳۶۲ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون روابط موجر و مستأجر 76

مصوب سال ۱۳۷۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مصوب سال ۱۳۹۲ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

مصوب سال ۱۳۷۹ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی

مصوب ۱۳۵۲ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان

مصوب سال ۱۳۴۸ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون تجارت الکترونیکی

مصوب سال ۱۳۸۲ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون آیین دادرسی کیفری

مصوب سال ۱۳۹۲ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون آیین دادرسی مدنی

مصوب سال ۱۳۷۹ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون تامین اجتماعی

مصوب سال ۱۳۵۴ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مصوب سال ۱۳۹۴ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون کار

مصوب سال ۱۳۶۹ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون مالیات‌های مستقیم

مصوب ۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون مالیات بر ارزش افزوده

مصوب ۱۳۸۷ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون صدور چک

مصوب ۱۳۵۵ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون تجارت

مصوب سال ۱۳۱۱ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون آیین دادرسی کار

مصوب سال ۱۳۹۱ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون جرایم رایانه‌ای

این قانون در سال ۱۳۸۸ تصویب و به قانون مجازات ۱۳۷۵ الحاق شد، همچنین به موجب قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ مواد ۲۸ به بعد این قانون نسخ شد.

کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده

این قانون در واقع کتاب پنجم قانون مجازات سال ۱۳۷۵ است که سایر فصول به موجب قانون مجازات سال ۱۳۹۲ نسخ شده است ولی این کتاب همچنان معتبر است و تا سال ۱۳۹۹ هم اصلاحاتی شده است.

قانون مجازات اسلامی

مصوب سال ۱۳۹۲ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹

قانون مدني

مصوب 1314/08/08 با اصلاحات و الحاقات بعدي