مهلت شکایت کیفری برگشت چک

جرایم - 3 سال پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

مهلت شکایت کیفری برگشت چک

...
مهدی
20 اسفند 1399

سلام
بعد از برگشت زدن چک ، چند روز مهلت دارم تا شکایت کیفری تنظیم و ارائه دهم؟

...
فرشته گوهری
20 اسفند 1399

مستند به قانون صدور چک (ماده 11) از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت(برگشت) دارنده می تواند ظرف شش ماه اقدام به طرح شکایت کیفری نماید.