جعل امضا در چک امانتی

جرایم - 2 سال پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

جعل امضا در چک امانتی

...
زینب سادات
06 فروردین 1400

با سلام فردی یک چک شخصی از من بعنوان امانت گرفت و بعد به شخصی دیگری فروخت. بعد از سه سال شخص ثالث سراغ بنده آمد و تقاضای طلب کرد و چک در ابتدا بصورت سفید بوده و سه بار تاریخش عوض شده و از طرف من پشت چک را امضا کردن و چک را جعل کردن. من باید چکاری انجام بدهم؟

...
فرشته گوهری
06 فروردین 1400

چک وقتی به عنوان امانت محسوب می گردد که صادرکننده قصد پرداخت آنرا نداشته، بلکه صرفاً به عنوان امانت به شخص دیگری تسلیم می کند. بنابراین در صورت خیانتِ گیرنده چک، شما به عنوان صادرکننده می توانید کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهید. بانک نیز پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه خودداری می نماید. در چنین حالتی شما مکلف می باشید شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نموده و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نمایید. این درحالی است که شما می توانید از مرجع کیفری با تقدیم دادخواست، استرداد لاشه چک را نیز تقاضا نمایید. چنانچه در چک مزبور جرایم دیگری همچون جعل نیز به وقوع پیوسته باشد، مرتکب به مجازات آنها نیز محکوم خواهد شد.