ضمانت از وام و فرار کردن شخص

جرایم - 2 سال پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

ضمانت از وام و فرار کردن شخص

...
باقر ابراهیمی
04 فروردین 1400

باسلام بنده با دونفردیگر ضمانت وام یک نفررا با سپردن چک به مبلغ دوازده میلیون تومان چندسال پیش عهده دارشدم.وام گیرنده کلاهبرداری کردومتواری شد.موسسه ازوی وفقط بنده شکایت کردودادگاه وام گیرنده وبنده را (بالسویه)به پرداخت اصل وام وسودوعشریه دولتی حدودده میلیون چهارصدهزارتومان محکوم نمود.وام گیرنده که متواری است یا اصلا کاری بااوندارندمکن که کارمندهستم یک چهارم حقوقم به حساب دادگاه کسرمی شود.ضامنین دیگروخودوام گیرنده هم خیالشان راحت است.اماازطرفی مطالبات بانک هرماه با احتساب دیرکردنه تنها کم نمی شودبلکه سرجای خودباقی است.سوال من این است آیا بنده ضعیف وحقیرمادام العمربایدتاوان اشتباهم رابدهم یااینکه کسرحقوق من تا مبلغ دادنامه ادامه خواهدیافت ؟وآیا لفظ بالسویه این حق را برای من ایجادمی کندکه وقتی نصف مبلغ محکومیت رادادم دست ازسرم بردارند؟هرگونه راه حل برای احقاق حقم هست مرقوم فرمایید.با سپاس ازهمه دست اندرکاران این سایت وحقوق دانان

...
فرشته گوهری
04 فروردین 1400

اینکه موسسه، فقط شما و وام گیرنده را طرف دعوی خود قرار داده است و نه ضامن دیگر را،امری خلاف قانون نبوده؛ چه اینکه مطابق قانون حق مراجعه به تمام یا برخی از ضامنین پیش بینی گردیده است؛اما با توجه به مضمون حکم دادگاه(بالسویه)که بیان داشتید،بر می آید مسئولیت شما محدود به پرداخت نیمی از محکوم به خواهد بود.