بازگشت به قانون تجارت

ماده 583 قانون تجارت


کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.