بازگشت به قانون مدني

ماده 571 قانون مدني


شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه.