هزینه دادرسی مال غیرمنقول

داوری و دادگاه - 7 ماه پیش توسط ستاره باقری بروزرسانی شد.

هزینه دادرسی مال غیرمنقول

...
سامان
08 فروردین 1400

در رابطه با افزایش هزینه های دادرسی بفرمایید که وقتی موضوع مال غیر منقول هستش چطور هزینه میگیرن ازمون؟

...
فرشته گوهری
08 فروردین 1400

مطابق "بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی" در صورتی که خواسته دعوا مال غیر منقول باشد خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی مطابق قیمت واقعی ملک می باشد، بدیهی است که ممکن است قیمت واقعی ملک با قیمت منطقه ای ملک منطبق نباشد.