بازگشت به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 163 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت


هیئت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یکماه مراتب را ضمن اصلاح‌اساسنامه در قسمت مربوط بمقدار سرمایه ثبت شده شرکت بمرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.